วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร • ประวัติโรงเรียนวัดพรมวิหาร

โรงเรียนวัดพรมวิหารเดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองแซง5 (บ้านรางดู่) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2490 ที่บ้านรางดู่ ตำบลหนองแซ. อำภอหันคา จังหวัดชัยนาท ราษฎรร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราวเป็นเงิน 530 บาท นายดำ เหม็งศรี วุฒิป.4 เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เปิดสอนตั่งแต่ชั้นป.1-ป.4
วันที่7 กันยายน 2492 ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดบ่อพระโดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เล่าเรียนและได้
เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น โรงเรียนวัดบ่อพระ เมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2495
วันที่1 มิถุนายน 2502 นายเสน่ห์ เกสรศิลป์ เสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ่อพระ เป็นโรงเรียนวัดพรหมวิหารทางราชการได้อนุมัติตามเสนอขอ
วันที่1 มิถุนายน 2509 ได้งบประมาณกิ่สร้างอาคารเรียนแบบป.1จ จำนวน 4 ห้องเรียนเงินงบประมาณ 120,000 บาท
วันที่31 สิงหาคม 2515 ได้รับเงินจัดสรรภาษีบำรุงท้องที่สร้างห้องส้วม2ที่นั่ง งบประมาณ 3,372 บาท
วันที่19 กรกฎาคม 2516 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง เป็นเงิน25,000 บาท
วันที่19 มิถุนายน 2518 ทางราชการอนุมัติเปิดโรงเรียนบ้านชัฏฝางเป็นโรงเรียนสาขา
วันที่24 มิถุนายน 2519 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง เป็นเงิน 36,000 บาท
วันที่1 มิถุนายน 2520 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญดัดแปลง 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคสรเรียนแบบป.1ข ตึก 1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 745,000 บาท
วันที่19 กรกฎาคม 2523 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ401 จำนวน 5 ที่นั่ง เป็นเงิน 37,500บาทในปีพุทธศักราช 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบสปช.102/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียนงประมาณ 500,000 บาท และอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.203/26 1 หลัง ประมาณ499,000 บาท
วันที่25 ธันวาคม 2529 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพราะชำแบบพ.1 เป็นเงิน 15,000 บาท
วันที่23 เมษายน 2530 ได้รับงบประมาณสร้างห้องพักครูแบบสปช.301/26 เป็นเงิน 160,000 บาท
ในปีการศึกษา 2536 สปจ.ชัยนาท อนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนอนุบาลปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบสปช.601/26 จำนวน 4 ที่นั่งเป็นเงิน 90,000 บาท
ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน1 หลังงบประมาณ 1,639,630 บาท และได้งบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่าง 4 ห้องเรียน 279,630 บาท
ปีงบประมาณ 2538 ได้รับบริจาคที่ดินจาก นางปุ๊ แสงตะคร้อ จำนวน 2 งาน 73 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสนามบาสเกตบอลทางเดินเข้าอาคารเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนวัดพรหมวิหารตั้งอยู่ที่ หมู่1 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวนข้าราชการครู 16 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน จำนวนนักเรียน 123 คน

 • วิสัยทัศน
เราจะมุ่งมั่นร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีคุณธรรทและค่านิยมที่ดีงามเป็นความเป็นไทย มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาการโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เสริมสร้างให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย จิตที่สมบูรณ์มีความรู้มีทักษะเจคติที่ดีการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตและความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พร้อมควบคุมตัวเองเพื่อความสำเร็จในโลกของการเปลี่ยนแปลง
 • พันธกิจ

1.จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมตอนต้น

2.นักเรียนได้รับการพัฒนาการตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง

 • เป้าหมาย

1.นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

3.นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 • คุณลักษณะอันพึ่งประสงค

1.นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า

2.นักเรียนคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีหลักและเหตุผล

3.นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและบุคลิกภาพที่ดี

4.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม

5.นักเรียนรู้จักใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

6.นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนได้ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย

 • ยุทธศาสตร์การเงิน

1.การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม

2.การให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างตระหนักในการทำงาน

3.การทำงานของผู้รับผิดชอบ

4.การวางแผนและกำกับติดตามดูแล

 • คำขวัญประจำโรงเรียน
ใฝ่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรมวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร


 • จำนวนครู

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ

ชั้น

1

นายปัญญา ม่วงสังข์

กศ.ม.

บริการ

2

นางสุนัน เพชรดาวัชรมัย

ค.บ.

อบ.1

3

นางสุนัน เพชรดาวัชรมัย

ค.บ.

อบ.2

4

นายจงจิตต์ ฟักนุช

ค.บ.

ป.1

5

นางสมบัติ บุญเสริม

ค.บ.

ป.2

6

นายสมบัติ ช่างอยู่

ป.กศ.

ป.3

7

นางนิภา ศรีทรง

ค.บ.

ป.4

8

นางสาวอรนุช ยวงนาค

ค.บ.

ป.5

9

นางผ่องศรี บุญเสริม

ค.บ.

ป.6

10

นายเกียรติชาย ศรีทรง

ค.บ.

ม.1

11

นายสมพร ม่วงพันธ์

ค.บ.

ม.2

12

นายสุดใจ ทัพทวี

ค.บ.

ม.3

13

นายสุทัน มาศิริ

ศษ.บ.

ประจำวิชา

14

นายประโยชน์

ศษ.บ.

ประจำวิชา

15

นางสาวไพวรรณ์ พิมพ์ทอง

ศษ.บ.

ประจำวิชา

16

นายวสันต์ ปั้นเนตร

ป.4

บริการ


 • คณะกรรมการจัดการศึกษา

1.นายประสูติ ศรีอุดม ประธานกรรมการ

2.นายภานุมาต ภูมิพาณิชย์ กรรมการ

3.นายสุทัน มาศิริ กรรมการ

4.นายเสนาะ ศรีดาฟอง กรรมการ

5.นางละมัย ใจแสน กรรมการ

6.นายสวิง ใจแสน กรรมการ

7.พระครูชัยสิทธิ์สุตคุณ กรรมการ

8.นายณรงค์ เพชรดาวัชรมัย กรรมการ

9.นายปัญญา ม่วงสังข์ กรรมการและเลขนุการ

 • จำนวนนักเรียน

ชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

อนุบาล1

8

6

14

อนุบาล2

3

5

8

ประถมศึกษาปีที่1

4

2

6

ประถมศึกษาปีที่2

9

2

11

ประถมศึกษาปีที่3

2

5

7

ประถมศึกษาปีที่4

8

8

16

ประถมศึกษาปีที่5

2

5

7

ประถมศึกษาปีที่6

7

2

9

มัธยมศึกษาปีที่1

7

10

17

มัธยมศึกษาปีที่2

3

7

10

มัธยมศึกษาปีที่3

10

3

13

รวม

68

55

123

 • กิจกรรมหน้าเสารธง

จ. กิจกรรมเข้าจังหวะ

อ. -

พ. ระบำรำมะนา

พฤ. รำวงมาตรฐาน

ศ. แอโรบิก

 • อาคารเมตตา • อาคารกรุณา • อาคารอุเบกขา


 • อาคารมุทิตา